• 0341.100.374; 0756.201.229

Despre

     În România căsătoria se încheie între un bărbat şi o femeie prin consimţământul personal şi liber al acestora.


Căsătoria se poate încheia după 10 zile de la afișarea declarației de căsătorie, termen în care se cuprind data depunerii dosarului, cât și data încheierii căsătoriei, conform Art. 283, alin. 3 din Codul Civil.


Atentie! 


Efectuarea programarii on line, nu exclude prezentarea la ghiseu a ambilor viitor soti pentru depunerea declaratiei de casatorie.Pentru cazuri temeinic justificate (spre exemplu : cazuri medicale, operații, sarcină avansată, etc. , dovedite prin documente justificative) căsătoria se poate încheia înaintea expirării termenului de 10 zile, cu aprobarea primarului, sau până la împlinirea termenului de 30 de zile, cu condiția ca certificatele medicale prenupțiale ( valabilitatea este de 14 zile de la data emiterii lor) să fie înlocuite.


Vârsta matrimonială


Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.

Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe, având în vedere interesul superior al copilului.

Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.

Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.


Bigamia


Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită.


Interzicerea căsătoriei între rude


Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea. Instanţa se va putea pronunţa pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.

În cazul adopţiei, dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopţie, cât şi între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopţiei.

   Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră

Căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră care se află sub tutela sa.

Alienaţia şi debilitatea mintală

Este interzis să se căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal.

Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria

Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex.

Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.

Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.


Comunicarea stării de sănătate


Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soţi nu declară că şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii lor. Dispoziţiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile.


Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.


Competenţă


Cine şi unde se încheie căsătoria? 


Căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă al Consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului în cuprinsul căruia se află domiciliu sau reşedinţa (flotantul) oricăruia dintre viitorii soţi,

▪   Căsătoria se poate încheia și în afara sediului Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor sau, dupa caz, al Primăriei competente, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele și alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soți, cu aprobarea primarului.


Locul încheierii căsătoriei


Unde se poate încheia căsătoria civilă în municipiul Mangalia?


Sala de Căsătorii din incinta Clubului Nautic Callatis

Alte locaţii de pe raza municipiului Mangalia, care respectă regulile de solemnitate necesare la încheierea unui astfel de eveniment, care asigură securitatea și integritatea registrelor și a certificatelor de stare civilă,  la cererea expresă a mirilor.


Programarea căsătoriei


Cum pot fixa data, ziua, ora şi locaţia căsătoriei civile? 


prin intermediul internetului:

https://starecivila.mangalia.ro

la ghişeul Compartimentului de Stare Civilă 


Procedura


Ce demers trebuie făcut pentru încheierea căsătoriei?

 

cei care vor să se căsătorească vor face personal şi împreună declaraţia de căsătorie, potrivit legii, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria

Cum se realizează declaraţia de căsătorie.

viitorii soţi trebuie să se prezinte împreună, în perioada stabilită în acest sens, la momentul la care au programat căsătoria.

în declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie declarând numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum şi regimul matrimonial ales.

odată cu declaraţia de căsătorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei.


Numele după căsătorie


Alegerea numelui de familie


Viitorii soţi pot conveni să:


1 păstreze numele dinaintea căsătoriei;

2 să ia numele oricăruia dintre ei;

3 să ia numele lor reunite;

4 un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite


Publicitatea căsătoriei


în aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă publică un anunţ al intenţiei de căsătorie, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria.


extrasul din declaraţia de căsătorie cuprinde: data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi şi, după caz, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi înştiinţarea că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 11 zile de la data afişării.


Opoziţia la căsătorie


orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă cunoaşte un impediment legal ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.


Eliberarea certificatului


Cui se eliberează certificatul de căsătorie?


soţilor cu ocazia încheierii căsătoriei sau ulterior oricăruia dintre cei doi, la cerere.


Cum semnăm actele în momentul încheierii căsătoriei?


actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei.


Martorii la căsătorie


martorii atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul personal şi liber,

nu pot fi martori la încheierea căsătoriei cetăţenii care nu înţeleg limba vorbită (fără traducător autorizat)  incapabilii, precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să ateste faptele,

martorii pot fi: rude sau afini, indiferent de grad, prieteni cu oricare dintre viitorii soţi.


Celebrarea căsătoriei


viitorii soţi se vor prezenta împreună la locul în care se încheie căsătoria, pentru a-şi da consimţământul la aceasta, în mod public, în prezenţa a 2 martori, în faţa ofiţerului de stare civilă,

persoanele care aparţin minorităţilor naţionale pot solicita celebrarea căsătoriei în limba lor maternă, cu condiţia ca ofiţerul de stare civilă, de serviciu la căsătorii, să cunoască respectiva limbă.


Momentul încheierii căsătoriei


căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce se  ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.


Ce se întâmplă cu cartea de identitate? 


ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soţului care-şi schimbă numele de familie prin căsătorie – anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate.

persoanei al cărei act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la căsătorie - sub sancţiunea amenzii.


Prevederi importante din Codul civil


Familia


Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, precum şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor.

Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.

Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea căsătoriei, precum şi dezvoltarea şi consolidarea familiei.

prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie.

Căsătoria


Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii.

Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.


Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile.


Căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi.

Căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ, în condiţiile legii.


Luarea deciziilor de către soţi


Soţii hotărăsc de comun acord în tot ceea ce priveşte căsătoria.


Îndatoririle soţilor


Soţii îşi datorează reciproc respect, fidelitate şi sprijin moral.

Ei au îndatorirea de a locui împreună. Pentru motive temeinice, ei pot hotărî să locuiască separat.


Limba în care se încheie căsătoria


Oficierea căsătoriei se face în limba română.

Căsătoria între cetăţenii străini sau între aceştia şi cetăţeni români, dacă nu cunosc limba română, precum şi în cazul în care unul sau ambii viitori soţi au handicap auditiv sau surdocecitate, se va folosi  interpret autorizat al limbajului mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se un proces-verbal.


Legislaţie aplicabilă


Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată şi actualizată;

Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;

Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;  

Hotărârea Guvernului nr. 495/ 1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ;